Nas?l ruh e?ini herhangi g?r?n?m ve tarza sahip insanlar tan?mlamak i?in?

, Reenkarnasyon defalarca tekrarlayarak her zaman toplant?, yak?n bir ili?ki kurmu?tur ?nceki ya?amdan ruh ile ba?land?ktan s?ylenir ruh e?i. Bu nedenle, bu d?nyada kar??la?ma olas?l??? ?ok y?ksektir, Baz? insanlar Baz? insanlar bundan bir araya gelecek, zaten kar??land??? iyi bir ili?ki kurduk.

 

bu ruh e?ini hakk?nda oldu?unu anlatmak i?in ?e?itli yollar vard?r. E?er ki?iyle oldu?unuzda kendinize meydana Duygu, ben Seul arkada?? bulu?tu insanlara ortak oldu?u s?ylenir. Buna ek olarak, bu g?r?n?m ve izlenimi gibi gelen g?r?lebilir. Ben ruh e?i ile tan??t???nda

 

, ben kar??la?ma ka??rmak istemiyoruz. Burada, biz ruh e?ini nas?l tan?mlanaca?? g?r?n?m?n? ve ruhunu dahil bakaca??z.

 

y?l?nda bakmak ve ruh e?i nas?l ruh e?i bak??tan g?r?len ve his olabilir tespit etmek de?ildir, onlar bizim ve Are What atmosferi
gelen aramaya nas?l s?yle.

 

? g?r?n?m de

 

?rne?in onun favori g?r?n?m t?r?ne sahip bir?ok insan olaca??n? anlad?m. Ayn? zamanda onun g?r?n??te insanlar gibi olmay? nadir de?ildir. Ama ruh e?i ile ilgili olarak, her zaman kendi tipinde genellikle de?ildir arayabilirsiniz. Ben ilk defa tan??t???m?zda benim tipim olmamas?na ra?men insanlar asl?nda, ruh e?ini tan??t?m, iyi bir ?ekilde ?ekmi? demek.

 

y?l?nda ve yap?lacak g?r?n?? olarak bir ruh e?ini ay?rt olsun veya olmas?n demek, k???k bir par?as? olmakla birlikte, lider teori olacak ?ekilde benzer ?izik olarak ?ekil veya elin avu? i?i, bir k?stebek insanlar. uzun zaman ?nce ayn? zaman ge?irdim insanlar, b?yle k???k bir par?as?, do?al benzer gelir. ?nsanlar aramak ve

 

ruh e?i atmosfer o kadar s?k ??kendime s?ylenir ?

 

g?r?lebilir ve atmosfer gibidir. b?ylece etraf?nda insanlardan ad? olmu?tur ortaklar? sadece belki onun, varsa ?nsanlar ruh e?i olabilir. Bir ruh ikizi, ki?ilik ve de?erler, ??nk? ?ok ortak gibi tempo d???nme ve konu?ma olarak, ayr?ca ka??n?lmaz bir atmosfer benzer gelir, s?yl?yor.

 

, genellikle is it ??nk? arada olmas? nedeni ile ayr?ca bir atmosfer sakin nas?l belirlenir soulmate ait olacak bir tane varsa iki ki?i benzer bu ?ekilde oldu?u i?in. yakla??k is endi?e duymadan kendi do?al duru? kalabilirler atmosfer olan ki?iler, b?y?k olas?l?kla ruh e?i oldu?unu.
ruh e?ini kar??lamak ?zere Meguria' defalarca
olmu?tur ruh e?ini i?in bu d?nyada da kar??lamak
, birbirine ruhunu ?ekmek gerekir. Devlet hangi kendi ruhunun bir aura yayar nedenle, hatta ruh e?ini ?ekici daha yak?n gelecektir. aura

 

ruh o parlar olumlu oldu?unda yay?lan bir ?eydir. B?yle true duygular?ndan ?al??kan tutkulu i? ve hobiler gibi, ruh e?i Farketti?in g?zlerinin ?n?nde belirdi g?rm?? olabilir.
Farketti?in g?zlerinin ?n?nde belirdi olabilir E?er b?yle tat gibi, sen ger?ek duygular sert ?al???rken tutku, ruh e?i yan?yor.
Farketti?in g?zlerinin ?n?nde belirdi olabilir E?er b?yle tat gibi, sen ger?ek duygular sert ?al???rken tutku, ruh e?i yan?yor.