?zellikler ve ruh e?ini ortak noktalar?

reenkarnasyonu tekrarlayarak olarak, derin bir ili?ki in?a etti ruh ikizi, her zaman da elbette bu d?nyada var y?ksek olas?l?k araya geldi. Biz bir s?r? insan bir araya geldi da??ld?, ancak bir ?ey i?inde ruh ikizi olup olmad???n? merak olmakt?r. Bir ruh e?ini kar??la?t???nda

 

, i?ler o di?er insanlar?n aksine duygusunu hat?rlamak s?yl?yor. O duygu ?zelliklerini yakalamak yoksa, o da fazla sorun bulu?tu ruh e?ini ard? olmas? olabilir.

 

Yani bu sefer, ruh e?ini hissetmek ?zellikleri ve ortak noktalar? dahil etmeye ?al??t?. E?er bu hat?rlam?yorsam, ruh e?i ile bir g?r??me yakalamak beslemek m?mk?n olacak.

 

bir ruh e?i ortak noktas? ?zellikleri ve his?
ruh e?i ve de?i?im devam etmi?tir oldu?unda, ay?rt edici duygusu i?ine d??mek bir?ok vard?r. Bu his bir ruh e?ini tan??t???m?zda ortak hissetmek bir ?eydir. en i?eri?inin bir g?z atal?m.

 

? deste?in insanlar, Ne Fumo hangi yolu u?rayabilece?i hayat?nda d?n?m noktas? Standing ?rne?in

 

gerekti?inde g?r?n?r. B?yle bir zaman destek ve boost halk? ne ihtiya? vard?r. destek ve destek yap?lm?? ki?inin ruh e?i olmas? muhtemeldir. B?yle o ruh e?ini gerek deste?i olmad???n? kabul edilir ?ekti edilmez her ?ey de bazen iyi gidiyor ile hi?bir sorun yokken gibi di?er taraftan,.

 

? ilk ne zaman toplant?da hissetmek veya hissi hat?rl?yorum

 

ruh ikizi ?ey, bu t?r sahnenin ilk toplant?da g?ncel ko?ular gibi olarak orada an?lan ya da i?neyle gelenler oldu?unu kar??la??r. Ben ilk kez bir araya geldi gibi hissetmiyorum ??nk? Ayr?ca, ben ruh e?i ile bir araya geldi zaman?n ?zelliklerinden biridir. benim, ben zaman?nda aksine di?er insanlarla bir araya gelmeyi anlamda hat?rlarsan?z, o ki?i olabilir Ruh e?i. _x00

 

zihni birlikte olman?n huzur olabilir ?zel bir nedeni olmad???n?, akl?n bir ?ekilde bar?? ve bu ki?iyi olabilir ger?i 0D_
?, ben bu sefer t?m yol devam diliyorum d???n?yorum, ben gibi d???n?yorum. Bir ruh e?i orta?? daha eski zamanlarda bu d?nyadan tekrar tekrar ayn? zaman ge?irmi? olmas?. Bu sebeple, nedeni zihni sakin ve hay?r i?in birlikte olma, ?ok g?venlik duygusunu hat?rl?yorum.

 

? kelimeler duygu olabilir hi?bir kelime olsa bile, olmadan g?r?lebilir

 

ruh e?i ile harcanan zaman di?er taraf?n duygular? arac?l???yla gelir. E?er Kizuke ??nk? birbirlerine g?re derin bir ba?lant?, ruh taraf?ndan size ihtiyac?m yok kelimeleri ?ekti. E?er transfer beri Ayr?ca, zihin ve bilin? okumak i?in, biz imkans?z olmadan do?al duru? i?inde olabilir denemek i?in gerekli de?ildir.

 

? d???nce ve sapma eylem olu?maz e?er

 

fark olacak hep birlikte olmak gibi, birbirinin d???nebilece?imiz baz? nedeni kaymas? ait dalga boylar? ve davran??lar? olmadan sorunsuz ge?irmek bir ruh e?im. Do dalgaboyu uygun oldu?unda benim duygu, kar?? taraf da bu y?zden san?rd?m edilir. Ya de?il bir taraftan birbirlerine rahat hissedilir olmas?d?r.

 

B?yle bir ki?inin, yukar?da
olmak orada, biz ruh e?ini hissetmek ?zellikleri ve ortak noktalar? i?in verdik ?a??rt?c? yak?nd?r. Ama ?u ana kadar fark?nda de?ildi, kar?? taraf?n bu ?ekilde sadece belki kapatmak zorunda de?ildir hissedilen d???n?yorum. E?er bu duyguyu ka??rmay?n Yani, ?zenle di?er tarafla ili?ki beslenen edelim.
Yani g?venlik duygusunu hat?rl?yorum.

 

? kelimeler duygu olabilir hi?bir kelime olsa bile, olmadan g?r?lebilir

 

ruh e?i ile harcanan zaman di?er taraf?n duygular? arac?l???yla gelir. E?er Kizuke ??nk? birbirlerine g?re derin bir ba?lant?, ruh taraf?ndan size ihtiyac?m yok kelimeleri ?ekti. E?er transfer beri Ayr?ca, zihin ve bilin? okumak i?in, biz imkans?z olmadan do?al duru? i?inde olabilir denemek i?in gerekli de?ildir.

 

? d???nce ve sapma eylem olu?maz e?er

 

fark olacak hep birlikte olmak gibi, birbirinin d???nebilece?imiz baz? nedeni kaymas? ait dalga boylar? ve davran??lar? olmadan sorunsuz ge?irmek bir ruh e?im. Do dalgaboyu uygun oldu?unda benim duygu, kar?? taraf da bu y?zden san?rd?m edilir. Ya de?il bir taraftan birbirlerine rahat hissedilir olmas?d?r.

 

B?yle bir ki?inin, yukar?da
olmak orada, biz ruh e?ini hissetmek ?zellikleri ve ortak noktalar? i?in verdik ?a??rt?c? yak?nd?r. Ama ?u ana kadar fark?nda de?ildi, kar?? taraf?n bu ?ekilde sadece belki kapatmak zorunda de?ildir hissedilen d???n?yorum. E?er bu duyguyu ka??rmay?n Yani, ?zenle di?er tarafla ili?ki beslenen edelim.
Yani g?venlik duygusunu hat?rl?yorum.

 

? kelimeler duygu olabilir hi?bir kelime olsa bile, olmadan g?r?lebilir

 

ruh e?i ile harcanan zaman di?er taraf?n duygular? arac?l???yla gelir. E?er Kizuke ??nk? birbirlerine g?re derin bir ba?lant?, ruh taraf?ndan size ihtiyac?m yok kelimeleri ?ekti. E?er transfer beri Ayr?ca, zihin ve bilin? okumak i?in, biz imkans?z olmadan do?al duru? i?inde olabilir denemek i?in gerekli de?ildir.

 

? d???nce ve sapma eylem olu?maz e?er

 

fark olacak hep birlikte olmak gibi, birbirinin d???nebilece?imiz baz? nedeni kaymas? ait dalga boylar? ve davran??lar? olmadan sorunsuz ge?irmek bir ruh e?im. Do dalgaboyu uygun oldu?unda benim duygu, kar?? taraf da bu y?zden san?rd?m edilir. Ya de?il bir taraftan birbirlerine rahat hissedilir olmas?d?r.

 

B?yle bir ki?inin, yukar?da
olmak orada, biz ruh e?ini hissetmek ?zellikleri ve ortak noktalar? i?in verdik ?a??rt?c? yak?nd?r. Ama ?u ana kadar fark?nda de?ildi, kar?? taraf?n bu ?ekilde sadece belki kapatmak zorunda de?ildir hissedilen d???n?yorum. E?er bu duyguyu ka??rmay?n Yani, ?zenle di?er tarafla ili?ki beslenen edelim.
Eller ?yle d???n?rd?m. Ya de?il bir taraftan birbirlerine rahat hissedilir olmas?d?r.

 

B?yle bir ki?inin, yukar?da
olmak orada, biz ruh e?ini hissetmek ?zellikleri ve ortak noktalar? i?in verdik ?a??rt?c? yak?nd?r. Ama ?u ana kadar fark?nda de?ildi, kar?? taraf?n bu ?ekilde sadece belki kapatmak zorunda de?ildir hissedilen d???n?yorum. E?er bu duyguyu ka??rmay?n Yani, ?zenle di?er tarafla ili?ki beslenen edelim.
Eller ?yle d???n?rd?m. Ya de?il bir taraftan birbirlerine rahat hissedilir olmas?d?r.

 

B?yle bir ki?inin, yukar?da
olmak orada, biz ruh e?ini hissetmek ?zellikleri ve ortak noktalar? i?in verdik ?a??rt?c? yak?nd?r. Ama ?u ana kadar fark?nda de?ildi, kar?? taraf?n bu ?ekilde sadece belki kapatmak zorunda de?ildir hissedilen d???n?yorum. E?er bu duyguyu ka??rmay?n Yani, ?zenle di?er tarafla ili?ki beslenen edelim.