Ruh ikizi ve oldu?u

"Ben" yarars?z "Bu ki?inin, Being g?zel gelmek" oldu?unu hissedildi d???nmek ve bu ki?inin de?il mi? gibi

 

, neden rahat?a Yorisoeru varl???ndan insanlar, olabilirsiniz ruh ikizim. Bir ruh ikizi gibi severler ve arkada? olarak ili?kilerinin ?e?itli var budur.

 

Biz ?lmeye do?ar, biz de bir?ok kez de yeniden do?an bir d?ng? tekrarlan?r. Bu ?evrimde, ayn? zamanda bir kenar kar??la?malar ile derin ki?i ruh e?i defalarca etkile?im denir. kar??lamal?d?r zamanlama do?al kar??lamak varsay?l?r ?evriminde, biz her zaman yak?n bir ili?ki kurduk. gibi
ki?ilik ?tesinde ruh ile ba?l?d?r ruh ikizi, her zaman di?er insanlardan farkl? bir ?ey hissetmelisiniz.
y?l?nda
ruh e?i
bir ?zelli?idir, bu ne olurdu? ruh e?ini bir ?zelli?i. hayat?n ge?mi?
i?inde

 

? defalarca yerle?mek ve art?k bulu?tu ??k?yorsun bile, sakin bir neden ge?irebilirsiniz, ayn? zaman ge?irmi? ki?iler oldu?u i?in birlikte olma, toplant? ?ANSI. birbirine ?ok b?y?k bir g?ven ile ba?l? oldu?undan, akl?mda duygusu dinlendirici oldu?unu unutmay?n.

 

? bir yere rastlad???n?z
oldu ruh e?i ve ben bir yere oldu?unu hissetmek ilk toplant? gibi, sen nostaljik bir his hat?rlam?yorum ?nce bile. Ve, do?al olarak tan??m?? olmak istiyorum gibi g?r?n?yor. Bu ruh seviyesinde birbirlerine kan?t? ?eken birbirini oldu?unu s?yl?yor vard?r.

 

? kar ve zarara Tsukiaeru
insanlar? kalma gitmek ve a?aca??, kayb? ve kazanc? dikkate almadan etkile?imde olabilece?ini ?a??rt?c? k???k budur. Ama bir ruh e?i i?in dahi, bu kar zarar olarak herhangi bir hesaplama dahil olmadan, di?er parti i?in bir ?eyler yapmak istiyorum duygu do?ar.

 

duygular? ? orta?? nas?lsa genellikle oldu?u
g?r?l?r ve di?er taraf?n d???n?yoruz deyi?le ona sahip olmal?d?r Genellikle, bu y?z ifadeleri ve tutumda g?r?lebilece?i gibi olmaya zaman ?nemli miktarda s?rer azarlad? de?ildir. Ancak, daha kelime ve bir ruh e?ini di?er bilgileri olmadan, bir ?ekilde duygular?n? yarg?lamak olabilir. Ortak par?alar genellikle ??nk?

 

 

bu ortak par?alar t?r ki?ilik ve davran?? sadece bir par?as? de?ildir. ?rne?in, memleketi ve o ?ey ve aile yap?s?na kadar sevdi?im yerlerden, var, bir?ok ortak par?a oldu?u ruh e?ini ?zelliklerinden biridir.

 

ruh e?ini bir araya gelecek?
birbirlerine do?a ve ruh e?ini ?ekici budur, ama kar??lamak i?in bir zorunluluk yoktur vard?r. E?er ruh e?ini kar??lamak zaman oldu?undan, genellikle b?t?n bir d?n?m noktas? ve hayat?m?n d?n?m noktas? oldu?unu s?yleyebiliriz. o bir sonraki ad?ma Susumo ?al???yor oldu?unda, bu t?r b?y?me s?reci olarak, bu Fumo ya?ama ?al???rken pozitif kar??la?mak bir ?eydir.
nedenle, ruh e?ini kar??lamak amac?yla, ?ncelikle pozitif hayat?n? ilerler ve en her seferinde beslemek i?in deneyelim insanlarla tan??mak.
, O Fumo ya?ama ?al???rken pozitif kar??la?mak bir ?eydir.
nedenle, ruh e?ini kar??lamak amac?yla, ?ncelikle pozitif hayat?n? ilerler ve en her seferinde beslemek i?in deneyelim insanlarla tan??mak.
, O Fumo ya?ama ?al???rken pozitif kar??la?mak bir ?eydir.
nedenle, ruh e?ini kar??lamak amac?yla, ?ncelikle pozitif hayat?n? ilerler ve en her seferinde beslemek i?in deneyelim insanlarla tan??mak.