Zaman ruh e?ini ve zamanlamas?n? kar??lamak ve imzalamak

E?er birbirini ruh ?ekti bir ruh e?ini tan??t???nda, birbirlerinin dalga boyu hissettim zamand?r. O zaman baz? insanlar aras?ndaki farkt?r, baz? insanlar ?ok daha erken, biz yeti?kinlikte birka? dakika i?inde bir araya insanlard?r kar??la?acak. bazen de?il ??nk? ek olarak

 

, ki?i sezgi fark?nda olmasa bile e?er ruh ikizi, asl?nda, az fark edilmez durum onu ??bulu?tu olup olmad???. dedi

 

, b?yle bir ?ey ruh e?ini zaman muhtemel kar??la?ma olarak, bu ki?inin hayat?n?n d?n?m noktas?nda bir?ok s?ylenir yoktur. Ben de o zaman ya?am bi?imini de?i?tirmek i?in bir f?rsat haline gelmi?tir ki?i bulu?tu halk?, ruh e?i olmas? muhtemeldir.

 

ayn? zamanda anlaml? bir i?aret bulunmad???n? s?yledi edilmi?tir ruh e?ini kar??lamak i?in bir i?aret yakalamaya denemek i?in bir
ruh e?ini kar??la?t???nda. onun i?areti ne yapaca??z.

 

? d?n?m noktas?n? selamlamak zaman ?nceki b?l?mde

 

belirtildi?i gibi, ?ok b?y?k olas?l?kla hayat?m?n d?n?m noktas? selaml?yorum zaman ruh e?ini kar??lamak bir i?aretidir. ?rne?in, bu ortam art?k s?k s?k olur onun zamanlama kadar de?i?ti?inde, topra?? bilmiyorum ya?amak i?in geldi?inde olarak istihdam ve zamanlamas?, sevgilisi, emekliye ayr?lma.
bile
zaman ?imdi etraf?nda insanlarla ilgili olarak yerine insanlar?n bir olas?l?k ruh e?i de var oldu?u, ruh e?ini tan?d???m i?in de?ildir ve insan

 

aras?ndaki ba?lant?n?n fark?nda olmak. insanlarla Kravatlar, kendimi beklemeyin gibi kar??la?ma veya sonu? ama?lanmaktad?r. beslemek i?in e?er b?yle bir ba?lant?n?n fark?nda olan, herhangi bir f?rsat i?in bir ruh e?i rastlarsan?z gerekebilir.

 

? E?er f??k?ran oldum

 

?al??ma ve ya?am duygular? olumlu, pozitif bir ?ey meydan kendinizi Bile duygu senin ?ans hacimleri bir ruh e?ini kar??lamak i?in o f??k?ran edilmi?tir.

 

ruh enerji dolu oldu?unda, dalga boyu hissetmek i?in bir ruh e?ini ?ekebilir. Duygu ve hisler ?imdiye kadar kendi de?i?tirmek istedi?inizi ?o?ald???n? her ?ey i?in ?ok ?al??mak, hadi bilin? insanlarla kar??la??r. Yukar?da a??kland??? gibi

 

zamanlama zamanlamas?n? ka??rmamak i?in ?nemli olan
ruh e?ini kar??lamak i?in genellikle nispeten kolay anla??l?r d?n?m noktas?. O halde bu fark edilmeden ge?erdi de var o ruh e?ini ?ekici hi?bir fark?ndal?k varsa s?yledi.

 

nedenle, gerginlik daima ruh e?ini arayan anten, rakibi g?zlerinin ?n?nde belirdi zaman duygusu yakalamak i?in hassas bir bilin? atal?m. Ve her ?eyden daha, bunlar?n bir pozitif enerji var her g?n ge?irmek i?in ?nemlidir.