bratnia dusza i jest

My?l?, uznano, ?e ?ta osoba przyj?? ?adnie Bycie”, ?bezu?yteczne i nie jest to osoba”?

 

jako takie, ludzie istnienia Yorisoeru dlaczego ciasno, mo?na bratnia dusza. Bratni? dusz?, jest to, co istnieje w r??nych zwi?zkach, takich jak kochank?w i przyjaci??.

 

Rodzimy umrze?, my te? powtarzane wielokrotnie cyklu, kt?ry r?wnie? odrodzi?. W tym cyklu, zwany tak?e g??boki osoba z spotka? kraw?dziowych interakcj? z bratni? dusz? wiele razy. W cyklu, kt?ry zak?ada si? spotka? naturalnie w synchronizacji powinna spe?nia?, to za ka?dym razem zbudowali ?cis?y zwi?zek. Mat duszy, kt?re s? po??czone przez dusz? poza jak
osobowo?ci, powinien czu? si? zawsze co? innego od innych ludzi. W

 

jest cech? duszy kolegi
, co by to by?o? Cech? bratniej duszy.

 

? wiele razy w
poprzednim ?yciu si? ustatkowa? i bycia razem szansa spotkanie, bo to ludzie, kt?rzy sp?dzili w tym samym czasie, nawet je?li spotykasz spotka? teraz mo?na sp?dzi? jaki? pow?d spok?j. Poniewa? jest on pod??czony przez ogromn? ufno?ci? w siebie, pami?tam poczucie umys? jest spokojny.

 

? Jeszcze przed jak by?o
bratni? dusz? i pierwsze spotkanie, ?e czuj?, ?e jest gdzie? pami?ta? nostalgiczny ochoty spotkali?my gdzie?. I wydaje si?, chc? sta? naturalnie zapozna?. To jest, to m?wi, ?e dowody na siebie na poziomie duszy siebie przyci?ga.

 

? w rachunku zysk?w i strat go pochodz?cy Tsukiaeru
ludzi i otwieracz, to co to jest zaskakuj?co ma?y, ?e mo?e oddzia?ywa? bez uwzgl?dnienia strat i zysk?w. Ale dla bratniej duszy, nawet bez w??czania ?adnych oblicze?, takich jak rachunek zysk?w i strat, to rodzi si? uczucie, ?e chcesz zrobi? co? dla drugiej strony.
uczucia
? partner jest jako? widzia?
zwykle jest i powinno mie? go w s?owach, ?e my?lisz o drug? stron? To nie jest cz?sto skarci? si?, to zajmuje du?o czasu, aby sta? si? jak wida? w mimiki i postawy. Jednak nawet bez s??w oraz inne informacje o bratniej duszy, mo?na S?dz?c jako? uczucia.

 

dlatego, cz??ci wsp?lne s? cz?sto
tej wsp?lnej cz??ci nie s? jedyn? cz??ci? takiej osobowo?ci i zachowania. Na przyk?ad, rodzinnego i ulubionych miejsc, a? do tej rzeczy i rodzinnego posiadaj?cych struktur?, jest jedn? z cech bratniej duszy, ?e istnieje wiele cz??ci wsp?lne.

 

jest spotka? bratni? dusz??
co siebie przyci?ga do natury i bratniej duszy, ale istnieje konieczno?? spe?nienia jest. Bo kiedy mo?na spotka? bratni? dusz?, mo?na powiedzie?, ?e cz?sto jest to kamie? milowy i ca?y punkt zwrotny w moim ?yciu. Kiedy on pr?buje Susumo do nast?pnego kroku, takich jak proces wzrostu, jest to rzecz, kt?ra pozytywnie napotka? podczas pr?by Fumo ?ycia.
Dlatego te?, w celu zaspokojenia bratni? dusz?, najpierw przesuwa swoje ?ycie pozytywne, i spotka? si? z lud?mi Spr?bujmy ?e za ka?dym razem piel?gnowa?.
, To jest rzecz, kt?ra pozytywnie napotka? podczas pr?by Fumo ?ycia.
Dlatego te?, w celu zaspokojenia bratni? dusz?, najpierw przesuwa swoje ?ycie pozytywne, i spotka? si? z lud?mi Spr?bujmy ?e za ka?dym razem piel?gnowa?.
, To jest rzecz, kt?ra pozytywnie napotka? podczas pr?by Fumo ?ycia.
Dlatego te?, w celu zaspokojenia bratni? dusz?, najpierw przesuwa swoje ?ycie pozytywne, i spotka? si? z lud?mi Spr?bujmy ?e za ka?dym razem piel?gnowa?.