I naprawd? bratnia dusza jest twarz lub oczy, takie jak mol pozycji s? podobne?

Jest obecno?? w celu uzupe?nienia ich dusze, jest ludzka bratnia dusza, takich jak filc i nie powinny by? bez. Lub czujesz gdzie? nostalgia spotyka bratni? dusz?, histori?, kt?ra wpada w dziwnym sensie takie lub osiad? z jakiego? powodu i bycie razem jest cz?sto s?yszany. Je?li istnieje taka osoba, prosz? o nast?pne pr?by sprawdzenia w?a?ciwo?ci organizmu.

 

dlatego, poniewa? cz?sto jest to bratnia dusza, kt?ra przypomina charakterystyk? drobnego cia?a. Je?li istnieje wsp?lny punkt na charakterystyce tego pickupa do cia?a, jest to, ?e cz?owiek mo?e by? bratni? dusz?. Je?li zmys?owo ?adnie przyj?? Niekt?rzy ludzie czuj?, mo?e by? wsp?lnym punktem w?asnego cia?a i zaskakuj?cy.

 

taka cz???
by? mat dusza ile podobne, na przyk?ad, jest mate dusza nazywa przypominaj? dobre cz??ci, takie jak poni?ej.

 

? twarz

 

Na przyk?ad, nie jest to miejsce, kt?re jest podobne do cz??ci, kszta?t oczu, nosa i dotyk ust, r?wnie? takie jak kr?gos?up, istnieje wiele, ?e s? bardzo podobne przy por?wnywaniu tylko cz???. Poniewa? nie to, ?e twarz jest podobna do ca?o?ci, to trudno zrozumie?, na pierwszy rzut oka, ale je?li sprawdzi? drobnym cz???, nie mo?e by? cz???, kt?ra jest zaskakuj?co podobna do ich w?asnych.

 

? r?ce i nogi kszta?t jest podobny

 

Jest te? ma?a cz??? cia?a, ale wydaje si?, ?e jest tak?e, ?e s? bardzo podobne w formie d?oni i st?p. Nie tylko og?lny kszta?t, ale przypadek odkryli r?wnie?, ?e tak jak do palca i kszta?t paznokci i chiromancja. Je?li nie jest, kiedy mo?na sprawdzi? r?ce i nogi, prosimy spr?bowa? za wszelk? cen? w stosunku do ich w?asnych.

 

? mol i jest lokalizacja

 

dziwna historia siniaki, ale je?li masz pieprzyk lub znami? ci? albo tam albo o to samo stanowisko lub stanowisko symetrii (symetrycznym). Jest r?wnie? uwa?any za bratni? dusz? wzajemnie potwierdzi? swoj? obecno??, b?dzie wykonane wyra?ne pi?tno.
_x000 Jak

 

Inne funkcje d_ ? w?os?w jest podobna, to tak?e, ?e jako?? w?os?w jest podobny. Wydaje si? r?wnie?, takie jak kolor w?os?w i twardo?ci, w przypadku kr?cone w?osy was mog? nawyk, kt?ry przypomina.

 

by? ta osoba? I jest
dusza kolega Sprawd?my, je?li czujesz, bo to, co do siebie przyci?ga naturalnie od czasu spotkali?my, mo?e by? ju? ?wiadomi drugiej strony, ?e jest bratnia dusza w tym czasie. Dodatkowo, je?li istnieje funkcja w cz??ci podobna do jego w?asnej ten czas, kt?ry zosta? wprowadzony jako cia?o, oni wierz?, bratnia dusza jest jeszcze silniejszy.
cech?
cia?a, b?dzie punktem do sprawdzenia, czy dana osoba jest bratnia dusza stosunkowo ?atwo. Je?li s? ludzie, kt?rzy stali si? ludzi i paliwowo-powietrznej celownik teraz, je?li mo?na znale?? miejsce, kt?re jest podobne do ich w?asnych, zaleca si?, aby przej?? zadba? piel?gnowanie relacji z t? osob?.