Kif tidentifika mate ru?, nies li g?andhom xi dehra u j?ossu?

mate ru?, li huwa qal li ?ew konnessi ma 'l-ru? mill-?ajja pre?edenti huwa, kull laqg?a darba fil tirrepeti l-Reinkarnazzjoni ?afna drabi, bniet relazzjoni mill-qrib. G?alhekk, x'aktarx jiltaqg?u mag?hom f'din id-dinja hija g?olja ?afna, Xi nies bnew relazzjoni tajba di?? sodisfatti, se Xi nies jiltaqg?u minn issa 'l quddiem.

 

dwar dan mate ru?, hemm diversi modi li tg?id hu. T?ossok li sse?? fl-yourself meta int mal-persuna, huwa qal li tkun komuni g?all-poplu I sodisfatti mate f'Seoul. Barra minn hekk, jirri?ulta mill b?al dehra u sensazzjoni.

 

meta ltqajt ma 'l-mate ru?, jien ma tridx taqbe? l-jiltaqg?u. Fil hawn, a?na se t?ares lejn, inklu?a l-dehra u sensazzjoni ta kif ji?u identifikati mate ru?. Fil

 

tfittex u jg?idlek kif l-mate ru? li t?ares mill-atmosfera
, liema huma u Kif tidentifika l-mate ru? jista 'jidher mis-dehra u sensazzjoni.

 

? ?arsa lejn mifhum li

 

per e?empju, ikun ?afna nies li jkollhom it-tip ta '?arsa favoriti fil tieg?u. Huwa wkoll mhux komuni li ssir b?all-poplu fid-dehra tag?ha. I?da fir-rigward l-mate ru?, inti tista 'dejjem tfittex huwa spiss mhux fit-tip tag?hom stess. Nies fil-fatt li ltaqa mate ru?, g?alkemm ma kienx tip tieg?i meta ltqajt l-ewwel darba, I say ukoll li ?ew b'xi mod attirati. Fil

 

, u jg?id jekk jew le jiddistingwu mate ru? fid-dehra tag?mel, hija parti ?g?ira, i?da hija teorija ewlieni li persuni li huma forma jew pala tal-id, mole, b?al grif simili. Il-persuni li jkunu qattg?u l-istess ?in minn twil ilu, tali parti ?g?ira ni?u simili g?all-naturali. Nies li jsej?u u

 

mate ru? jidher fil

 

? atmosfera hija tant spiss qal li myself u l-atmosfera huwa simili. Jekk ikun hemm s?ab li ?ew hekk imsej?a mill-poplu madwar, biss forsi tag?ha Nies jista mate ru?. A mate ru?, personalit? u l-valuri, g?aliex inti jg?idu li ?afna in komuni, b?al ?sieb u konver?azzjoni ta 'tempo, inti tg?idli li wkoll inevitabbilment l-atmosfera taqa simili.

 

g?aliex huwa b'dan il-mod simili g?al ?ew? persuni fejn ikun hemm spiss ji?ifieri, se wie?ed mill-Kif tidentifika soulmate wkoll min?abba li g?andha l-atmosfera kalma g?aliex u jkunu flimkien. Nies li g?andhom l-atmosfera li jistg?u jibqg?u fil-po?izzjoni naturali tag?hom stess ming?ajr ma joqog?du jinkwetaw dwar ji?ifieri, huwa soulmate probabbli.

 

Il jiltaqa wkoll f'din id-dinja g?all-mate ru? li kien Meguria "?afna drabi
sabiex jintla?qu l-mate ru?, g?andu jkun kapa?i jattira r-ru? ta 'xulxin. G?alhekk, jekk l-istat li fih temetti sensazzjoni ta 'ru? tag?hom stess, se tersaq eqreb attirati anki mate ru?.

 

ru? tal-aura hija xi ?a?a li jo?ro? meta huwa po?ittiv jiddi. B?al xog?ol u passatempi, meta inti passjonat dwar ix-xog?ol iebes mill sentimenti veri, mate ru? Jekk jinnota seta 'deher quddiem l-g?ajnejn.
B?at-tog?ma, meta inti ta?dem iebes mill-sentimenti veri huma ?ruq passjoni, mate ru? Jekk jinnota seta 'deher quddiem l-g?ajnejn.
B?at-tog?ma, meta inti ta?dem iebes mill-sentimenti veri huma ?ruq passjoni, mate ru? Jekk jinnota seta 'deher quddiem l-g?ajnejn.