Funkcijas un kop?gi punkti sap?u v?rieti

Lai atk?rtojot reinkarn?ciju, soul mate, kas ir izveidojusi dzi?u saikni tik?s katru reizi, protams, ir liela iesp?ja, ka ar? past?v ?aj? pasaul?. M?s lauza satiku daudz cilv?ku, bet lieta ir noraiz?jies par to, vai ir sav?jie taj?.

 

ja t? saskaras ar soul mate, saka lietas, kas j?atceras, saj?tu, ka at??ir?b? no citiem cilv?kiem. Ja jums nav uztver?anas funkcijas, ka saj?ta, tas var?tu b?t ar?, ka aizmirst pus?ti tik daudz nepatik?anas izpild?ti.

 

T?tad ?oreiz es centos iek?aut funkcijas un kop?gie punkti, kas sajust soul mate. Ja j?s atceraties to, j?s var?siet priec?ties no?ert tik?anos ar soul mate.

 

kop?g?s punktu iez?mes un noska?u soul mate? Kad
turpin?ja sap?u v?rieti un apmai?u, ir daudzi, kas ietilpst at??ir?gu saj?tu. T? saj?ta ir lieta, j?s j?taties kop?gs, kad vi?i tik?s soul mate. Pie?emsim apskat?t t?s saturu.

 

? iedz?vot?ji atbalsta par?d?s, kad nepiecie?ams

 

piem?ram, St?v pagrieziena punktu sav? dz?v?, jums var ciest Kas Fumo k?d? veid?. ??ds laiks ir tas, ko cilv?ki, kas atbalsta un stimulu, ir nepiecie?ams. Atbalsts un persona, kas veikusi stimulu var?tu b?t dv?sele mate. No otras puses, piem?ram, ja nav probl?mas ar visu, kas notiek ar? labi, da?reiz, kas nav piesaist?ti tiek uzskat?ts, ka nav nepiecie?ams atbalsts soul mate.

 

? Ja sastap?an?s ka

 

soul mate, ko j?s j?taties pirmaj? sapulc?, vai atceros saj?tu, piem?ram, pa?reiz?j? iet no pirm?s san?ksmes skatuves, saukta vai tur ir tie, kas n?k kop? ar tapu. Ar? t?p?c, ka nej?tos k? es tik?s pirmo reizi, tas ir viens no iez?m?m laika es tik?s ar soul mate. Man?, ja es atceros saj?tu, ka at??ir?b? laiku tikties ar citiem cilv?kiem, iesp?jams, ?? persona soul mate. _x00 0D_
? gan, ka nav ?pa?a iemesla

 

var b?t dv?seles mieru b?t kop?, var kaut k? sirdsmiers un ir ?? persona, es dom?ju, ka es v?los man turpin?t visu ce?u ?o laiku, es dom?ju, ka, piem?ram,. Dv?sele mate ir partneris ir pavad?ju?i pa?u laiku atkal un atkal no ??s pasaules v?l seniem laikiem. ?? iemesla d??, iemesls ir pr?ts mier?gs un ir kop? n?, es tik atceros saj?tu dro??bu. Kad

 

? v?rdi tiek pavad?ts ar

 

soul mate, ka saj?ta, var redz?t bez, pat tad, ja nav v?rds, var n?k caur saj?t?m otras puses. Jo j?s esat Kizuke dzi?a saikne attiec?b? pret otru piesaista dv?seli, v?rdus, kurus nav nepiecie?ams. Turkl?t, t? k? j?s nodot tas nav nepiecie?ams, lai m??in?tu las?t domas un apzi?u, m?s varam b?t dabisk? poz? bez neiesp?jamu.

 

? domas un

 

paman?jusi, ja novirze nenotiek darb?b? vienm?r b?s t?pat k? b?t kop?, ir dv?sele mate, kas pavada gludi, bez k?da iemesla mai?u vi??u garumiem un uzved?bu, var dom?t par otru. Kad Do vi??a garums piem?rots ir mana saj?ta ir, otra puse ar? b?tu dom?jis t?. Nu t? nav, no vienas puses, ir t?, ka viens otru ir j?tama ?rti.

 

??ds cilv?ks ir p?rsteidzo?i tuvu tur tiks
iepriek?, mums ir dots funkcijas un kop?giem punktiem, kas sajust soul mate. Bet nebija zin?ms, l?dz ?im, es dom?ju, ka otra puse j?tama ?aj? veid? ir, ka nav sl?gt tikai varb?t. Ka jums nav gar?m, ka saj?ta, pie?emsim r?p?gi j?kopj attiec?bas ar otru pusi.
, T?p?c atcerieties dro??bas saj?tu. Kad

 

? v?rdi tiek pavad?ts ar

 

soul mate, ka saj?ta, var redz?t bez, pat tad, ja nav v?rds, var n?k caur saj?t?m otras puses. Jo j?s esat Kizuke dzi?a saikne attiec?b? pret otru piesaista dv?seli, v?rdus, kurus nav nepiecie?ams. Turkl?t, t? k? j?s nodot tas nav nepiecie?ams, lai m??in?tu las?t domas un apzi?u, m?s varam b?t dabisk? poz? bez neiesp?jamu.

 

? domas un

 

paman?jusi, ja novirze nenotiek darb?b? vienm?r b?s t?pat k? b?t kop?, ir dv?sele mate, kas pavada gludi, bez k?da iemesla mai?u vi??u garumiem un uzved?bu, var dom?t par otru. Kad Do vi??a garums piem?rots ir mana saj?ta ir, otra puse ar? b?tu dom?jis t?. Nu t? nav, no vienas puses, ir t?, ka viens otru ir j?tama ?rti.

 

??ds cilv?ks ir p?rsteidzo?i tuvu tur tiks
iepriek?, mums ir dots funkcijas un kop?giem punktiem, kas sajust soul mate. Bet nebija zin?ms, l?dz ?im, es dom?ju, ka otra puse j?tama ?aj? veid? ir, ka nav sl?gt tikai varb?t. Ka jums nav gar?m, ka saj?ta, pie?emsim r?p?gi j?kopj attiec?bas ar otru pusi.
, T?p?c atcerieties dro??bas saj?tu. Kad

 

? v?rdi tiek pavad?ts ar

 

soul mate, ka saj?ta, var redz?t bez, pat tad, ja nav v?rds, var n?k caur saj?t?m otras puses. Jo j?s esat Kizuke dzi?a saikne attiec?b? pret otru piesaista dv?seli, v?rdus, kurus nav nepiecie?ams. Turkl?t, t? k? j?s nodot tas nav nepiecie?ams, lai m??in?tu las?t domas un apzi?u, m?s varam b?t dabisk? poz? bez neiesp?jamu.

 

? domas un

 

paman?jusi, ja novirze nenotiek darb?b? vienm?r b?s t?pat k? b?t kop?, ir dv?sele mate, kas pavada gludi, bez k?da iemesla mai?u vi??u garumiem un uzved?bu, var dom?t par otru. Kad Do vi??a garums piem?rots ir mana saj?ta ir, otra puse ar? b?tu dom?jis t?. Nu t? nav, no vienas puses, ir t?, ka viens otru ir j?tama ?rti.

 

??ds cilv?ks ir p?rsteidzo?i tuvu tur tiks
iepriek?, mums ir dots funkcijas un kop?giem punktiem, kas sajust soul mate. Bet nebija zin?ms, l?dz ?im, es dom?ju, ka otra puse j?tama ?aj? veid? ir, ka nav sl?gt tikai varb?t. Ka jums nav gar?m, ka saj?ta, pie?emsim r?p?gi j?kopj attiec?bas ar otru pusi.
Rokas t? dom?. Nu t? nav, no vienas puses, ir t?, ka viens otru ir j?tama ?rti.

 

??ds cilv?ks ir p?rsteidzo?i tuvu tur tiks
iepriek?, mums ir dots funkcijas un kop?giem punktiem, kas sajust soul mate. Bet nebija zin?ms, l?dz ?im, es dom?ju, ka otra puse j?tama ?aj? veid? ir, ka nav sl?gt tikai varb?t. Ka jums nav gar?m, ka saj?ta, pie?emsim r?p?gi j?kopj attiec?bas ar otru pusi.
Rokas t? dom?. Nu t? nav, no vienas puses, ir t?, ka viens otru ir j?tama ?rti.

 

??ds cilv?ks ir p?rsteidzo?i tuvu tur tiks
iepriek?, mums ir dots funkcijas un kop?giem punktiem, kas sajust soul mate. Bet nebija zin?ms, l?dz ?im, es dom?ju, ka otra puse j?tama ?aj? veid? ir, ka nav sl?gt tikai varb?t. Ka jums nav gar?m, ka saj?ta, pie?emsim r?p?gi j?kopj attiec?bas ar otru pusi.