Laiks, lai apmierin?tu soul mate, un laiku, un paraksta

Ja j?s atbilstat soul mate otru piesaista dv?seli, ir tad, kad j?s esat j?tama vi??u garumu otru. ?is laiks ir at??ir?ba starp da?iem cilv?kiem, da?i cilv?ki sastopas daudz agr?k, mums ir cilv?ki, kuri atbilst p?c da??m min?t?m l?dz pieaugu?a cilv?ka vecumam.

 

Turkl?t, ja past?v pat tad, ja persona ir inform?ta par intu?ciju vai dv?sele mate, jo da?reiz t? nav, faktiski, ir ne maz?k lieta, ka nav paman?ju?i izpild?ts to.

 

Tas noz?m?, ka ir t?da lieta k? laika var?tu sastapties ar soul mate, ir teikts, ka daudzi ir pagrieziena punkts cilv?ka dz?v?. Cilv?ki satiku toreiz ar? personas, kas ir k?uvusi iesp?ja main?t dz?vesveidu, j?s var?tu b?t dv?sele mate.

 

kad sastopas
soul mate, lai m??in?tu no?ert z?mi tikties pus?ti tas ir ar? teica, ka ir noz?m?gs z?me. Ko j?s dar?siet, no t? z?mi. K? es min?ts iepriek??j? noda??

 

kad sasveicin?ties

 

? pagrieziena punkts, ir ?oti iesp?jams, ir z?me, kas atbilst soul mate, kad j?s sveicin?t pagrieziena punkts man? dz?v?. Piem?ram, atvad??an?s no nodarbin?t?bas un pension??an?s laiku, m???kais, piem?ram, kad runa ir dz?vot ar nezinu zemi, ja vide ir main?jusies l?dz ?im bie?i vien ir t? laika.
pat
laiks apzin?ties saikni starp un cilv?ku

 

?obr?d nav tiku?ies pus?ti, ir ar? iesp?ja cilv?kiem satiku saist?b? ar apk?rt?jiem cilv?kiem ir dv?sele mate. Kaklasaites ar cilv?kiem, m?r?is vai rezult?ts sastap?an?s, piem?ram, nav gaid?t sevi. Apzinoties ??du savienojumu, ja lolot, tas var?tu b?t, atrod sap?u v?rieti par jebkuru iesp?ju.

 

? pozit?vs j?tas

 

darbu un dz?vi, kad j?s esat gushing, pozit?vi apstr?d?t kaut pats Pat tad, kad saj?ta ir gushing ka apjomi j?su iesp?ja satikt soul mate. Kad

 

dv?sele ir pilna ener?ijas, j?s varat piesaist?t soul mate justies garumu. J?tas un smagi str?d? visu, kad j?tas ir iepl?sis aug?u, kas v?las main?t savu l?dz ?im, pie?emsim apzi?a sastopas ar cilv?kiem.

 

laiks, lai apmierin?tu svar?ga lieta
pus?ti, lai netiktu gar?m laiku bie?i vien ir sam?r? viegli saprast pav?rsiens, k? aprakst?ts iepriek?. Tas noz?m?, ka, ja nav izpratne, ka vi?? tiek piesaist?ts soul mate, tas ir ar?, ka var?tu iet neiev?rota.

 

T?p?c spriedze antena vienm?r mekl? soul mate, pie?emsim, ir apzi?a jut?ga no?ert saj?tu, kad pretinieks ir par?d?jies priek?? ac?m. Un vair?k par visu, tas ir svar?gi pavad?t katru dienu, vi?iem ir pozit?va ener?ija.