Ar? tur nevar saist?t ar sap?u v?rieti? K? t? var b?t saist?ta?

Soul mate, jo tas ir tas, ko otra piesaista dv?seli, ir ar? bie??k, ja tik?s, lai ir prec?ties un att?st?bu, jo tas ir attiec?bas, ja t? ir pret?ja dzimuma. Ta?u dv?sele mate ne vienm?r ir laul?bas partneri.

 

pretinieks likte?a ka Meguria "daudzas reizes iepriek??j?s dz?v?s b?tu bijis kl?t, pirms tiek izveidota instit?cija laul?bas. ?? iemesla d??, dv?sele mate, ir iesp?jams ar? var uzl?kot k? nevis laul?bas partneri un vien?di.

 

Turkl?t, ja viens otru ir savienotas ar dzi?i saites b?s da?i cilv?ki, kas nav ?pa?i par form? laul?bas. Vai ir iesp?jams ar? tikties soul mate bija neizb?gami, ka liktenis ir piesaist?jis, vai veidot no turienes uz laul?bas ir atkar?gs no jums.

 

ja absol?ti ka v?laties prec?ties soul mate, tas ir svar?gi, lai saglab?tu spie?ot punktu ?im nol?kam nepiecie?amo. In

 

, lai b?tu saist?ts ar sap?u v?rieti
, lai k??tu j?piesien ar soul mate, k?da j?ga ir no jums dar?t?

 

? soul mate

 

dv?sele mate nav viens cilv?ks ir cilv?ks uzc?la dzi?i attiec?bas iepriek??j? dz?v?, ir ar? persona, kas ir parakst?jusi ikreiz gr?ti saikne ar? vienlaikus mainot attiec?bas. Attiec?bas ir ar? papildus p?ris var?tu b?t ?imenes vai tuvs draugs, pretinieku. ?? iemesla d??, soul mate ne vienm?r ir viens cilv?ks. Tas ir iemesls, k?p?c nav persona var saskarties, vai tagad dz?vi.

 

? soul mate no?ert auru sastap?anos

 

kad tikties dv?sele mate da?k?rt d?v? par laiku, kad vi?u dz?ves veids ir k?uvis pozit?vs un ener?isks. Piem?ram, es atkl?ju atalgojot, piem?ram, darba un hobijiem, piem?ram, bija apstr?d?t cit? veid?, un l?dz ?im, ir laiks, kas ir iepl?sis kaut ener?iju sev. Let 's no?ert lai nepalaistu gar?m ??du z?me.
_x000D

 

dv?sele mate apzin?ties, ka tas ir dzi?i saist?ts ar _-partneri ir attiec?bas, kas aug ar katru citu po?u dv?seli ar otru. Kad es tikos ar cilv?kiem, kas ??iet soul mate, pie?emsim j?apzin?s, ka piesaist?ti cilv?kus un gar?gi dzi?i. Uzsvars uz gar?go attiec?bu nek? fizisk?s attiec?bas, un valk?t saj?tu ener?ijas apmai?a par otru, j?s varat turpin?t padzi?in?t oblig?cijas.

 

? Ja j?s atbilstat ar r?p?gi

 

soul mate, kas par?d?j?s pagrieziena punkts, tas ir teicis, ka ir daudz, kad st?v uz pagrieziena punkts man? dz?v?, ka es staig?t. Tolaik vai aizdoto sp?k? l?dz, personai, kura ir vai v?r?tas iesp?ju b?tiski main?t veidu, k? staig?t no ?? br??a, lai balst?s dzi?i gar?go saikni, jo tur ir daudz modelis turpin?t pastaigu kop? ilgi prec?jies T? ir. Kad par?d?s persona, kas izmain?ja manu dz?vi, l?dzu lolot attiec?bas.

 

Vienm?r pozit?v? ener?ija pilnu tvertni, lai saglab?tu
soulmate, vair?kas reizes no iepriek??j?s dz?ves un iepriek??jo ir partneris, kas ir vair?kk?rt sastopas, ir attiec?bas starp viens otru, ir ?oti piesaista dv?seli. Tom?r, ja jums nav valsts, kas piev?rstu ener?iju dv?seles pietiekami, tas ir ar?, ka pretinieks dv?seles nesp?j pan?kt savu.

 

T?d??, t? k??st vienm?r pozit?vs ikdienas dz?v?, b?tu svar?gi, lai piesaist?tu soul mate, lai saglab?tu ener?iju piln?b?.
Kad j?s tikties ar x000D_ soul mate ir, tas ir teicis, ka ir daudz, kad st?v uz pagrieziena punkts man? dz?v?, ka es staig?t. Tolaik vai aizdoto sp?k? l?dz, personai, kura ir vai v?r?tas iesp?ju b?tiski main?t veidu, k? staig?t no ?? br??a, lai balst?s dzi?i gar?go saikni, jo tur ir daudz modelis turpin?t pastaigu kop? ilgi prec?jies T? ir. Kad par?d?s persona, kas izmain?ja manu dz?vi, l?dzu lolot attiec?bas.

 

Vienm?r pozit?v? ener?ija pilnu tvertni, lai saglab?tu
soulmate, vair?kas reizes no iepriek??j?s dz?ves un iepriek??jo ir partneris, kas ir vair?kk?rt sastopas, ir attiec?bas starp viens otru, ir ?oti piesaista dv?seli. Tom?r, ja jums nav valsts, kas piev?rstu ener?iju dv?seles pietiekami, tas ir ar?, ka pretinieks dv?seles nesp?j pan?kt savu.

 

T?d??, t? k??st vienm?r pozit?vs ikdienas dz?v?, b?tu svar?gi, lai piesaist?tu soul mate, lai saglab?tu ener?iju piln?b?.
Kad j?s tikties ar x000D_ soul mate ir, tas ir teicis, ka ir daudz, kad st?v uz pagrieziena punkts man? dz?v?, ka es staig?t. Tolaik vai aizdoto sp?k? l?dz, personai, kura ir vai v?r?tas iesp?ju b?tiski main?t veidu, k? staig?t no ?? br??a, lai balst?s dzi?i gar?go saikni, jo tur ir daudz modelis turpin?t pastaigu kop? ilgi prec?jies T? ir. Kad par?d?s persona, kas izmain?ja manu dz?vi, l?dzu lolot attiec?bas.

 

Vienm?r pozit?v? ener?ija pilnu tvertni, lai saglab?tu
soulmate, vair?kas reizes no iepriek??j?s dz?ves un iepriek??jo ir partneris, kas ir vair?kk?rt sastopas, ir attiec?bas starp viens otru, ir ?oti piesaista dv?seli. Tom?r, ja jums nav valsts, kas piev?rstu ener?iju dv?seles pietiekami, tas ir ar?, ka pretinieks dv?seles nesp?j pan?kt savu.

 

T?d??, t? k??st vienm?r pozit?vs ikdienas dz?v?, b?tu svar?gi, lai piesaist?tu soul mate, lai saglab?tu ener?iju piln?b?.