Gutt w?i scry eng S?il Mate w?ssen? (Schaffen, Opzeechnungen gemaach, palm liesen, telepathy, w?i S?ilen Vue)

Zum Beispill, Leit d?i W?iner sinn daten elo w?llt ob oder net d'S?il Mate vun Schicksal vill wier ze w?ssen. Leit, d?i ech L?ift elo denken ech mir och eng S?il Mate zu w?llt Wonsch gin.

 

heescht kommen aus net d'?ntwert och un aner Leit iwwer d'S?il Mate schw?tzen, wann der divination Schicksal fir erauszefannen, S?il Mate a w?ini ze treffen, kritt Dir eraus ze ?nnerdaach bis et ass wat Leit do. Wann Dir net schonn S?il Mate kennegel?iert hunn, k?nnt Dir och Virdeel vun der R?ichtum-soen fir Konsequenz vun d?sem fir d'stousse ze prepar?ieren. Vun

 

divination d'Informatiounen vun der S?il Mate ze kr?ien, ass et m?i einfach ginn e Partner ze fannen. Weider, ass am Fall elo vun der W?iner net eng S?il Mate ass, ob ze trennen, Dir och an ob d?i aktuell Situatioun, wat Dir vun R?ichtum-soen menge best?mmen kann ass. Leit sinn daten
elo a fir Leit, d?i ob oder net d'S?il Mate w?ssen Angschtgefiller sinn, mer elo vun all heescht de R?ichtum-soen benotzen. An

 

Deel H?llef fir Fonctiounen an gefiller vun verschiddenen divination
Wanterschlof, mengen ech Wat engem Parrainage vun R?ichtum-soen fir eng S?il Mate Wanterschlof ass.

 

der schaffen

 

gouf dicht bekannt als G?igespiller R?ichtum-soen der schaffen Kaart ass. Schaffen Kaart benotzt Wolleken der Kaart vum Bild anescht ass, ass wat helleg R?ichtum vun der Bedeitung kombin?iert datt am Bild an uewen an ?nnen vun der Positioun no gouf. Duerch reng d'Bedeitung vun der Kaart virzegoen, k?nnt Dir iwwer d'S?il Mate Viraus.

 

? Opzeechnungen gemaach

 

der Opzeechnungen gemaach detaill?iert w?i d'Dir, ass wat helleg, dor?nner d'Relatioun vun de verschiddene Plan?iten. Den Numm vum St?rebild als Zeechen, Plan?iten an Zeeche vun der Relatioun ged?lleg drop och d'Natur d'Persoun an R?ichtum vun der Positiounsbest?mmung Relatioun t?scht de Plan?iten. Fir et och m?iglech ass d'Lag weider aus dem Openthalt vum St?r ze soe, w?ert Dir gebass gin wat S?il Mate zu Figur eraus a wann iwwerall beg?int.

 

- palm liesen

 

ech mengen ass net vill Leit d'vun do, datt s du fir d'Bestietnes Linnen am palm gesinn. Hochz?it Linnen, d?i vun ?nnen vun der palm vun de klenge Fanger vun der Linn t?scht dem emotionalen Linn, Positioun an deck vun der Linn, um L?ngt ass, etc., k?nnt Dir g?ttlech wat Z?it zu wat fir Bestietnes ronder?m. Zous?tzlech, Leit d?i vun palm liesen Form an H?nn sinn ?hnlech gesot ass och, datt et eng h?ich M?iglechkeet vun enger Hochz?it ass.

 

? telepathy

 

telepathy ass eigentlech mat der sechster S?nn iwwert d?i f?nnef S?nner vun de Leit eng Persoun an d'Zukunft an un ze liesen. D'F?hegkeet, well et och d'Schw?ngung vun S?il Mate fillen k?nnt Dir sicht net n?mmen Leit R?ichtum kr?ien, k?nnt Dir eng korrekt R?ichtum-soen Resultater kr?ien. Zous?tzlech, k?nnt Dir och d'Gefill vun kucken, ob d?i Persoun, w?i g?int mech ass Fro. Mat der

 

? geeschtege Visioun

 

Inspiratioun, ass de geeschtege Visioun vun der Situatioun, dass doriwwer eraus Z?it a Raum war kann als Video visualized ginn. Net n?mmen, datt de Geescht Welt, w?i d?i aktuell Leit an Evenementer zu d?ser Welt, k?nnt der Vergaangenheet, a fir d'Zukunft gesinn. Als Resultat, ginn dir R?ichtum an ob aktuell oder hunn d'S?il Mate beg?int, et ass eng M?iglechkeet, datt den Treffpunkt an Zukunft. Ech kann am Allgemengen soen w?ini
R?ichtum-soen deen dat n?ideg ass, wann der

 

verschidde R?ichtum-soen feieren, als Resultat vum R?ichtum-Walb?ro vum Enseignant de R?ichtum-soen ze droen eraus ass, datt verschidden. An engem M?I vun R?ichtum-Filmfestival och e R?ichtum-Walb?ro vum selwechte Wee gin, dat an all Fall kann ass d'Resultat verschidden.

 

Zous?tzlech, k?nnt net gutt Resultat k?nnt eraus, m? Dir braucht net ze falen. Just verlooss fir Referenz huet, ass et w?i de Gebrauch vun Recommandatiounen fir R?ichtum-soen hate scho mat deem gutt Resultater ze Kiischt weider.
Dir k?nnt Viraus. Zous?tzlech, Leit d?i vun palm liesen Form an H?nn sinn ?hnlech gesot ass och, datt et eng h?ich M?iglechkeet vun enger Hochz?it ass.

 

? telepathy

 

telepathy ass eigentlech mat der sechster S?nn iwwert d?i f?nnef S?nner vun de Leit eng Persoun an d'Zukunft an un ze liesen. D'F?hegkeet, well et och d'Schw?ngung vun S?il Mate fillen k?nnt Dir sicht net n?mmen Leit R?ichtum kr?ien, k?nnt Dir eng korrekt R?ichtum-soen Resultater kr?ien. Zous?tzlech, k?nnt Dir och d'Gefill vun kucken, ob d?i Persoun, w?i g?int mech ass Fro. Mat der

 

? geeschtege Visioun

 

Inspiratioun, ass de geeschtege Visioun vun der Situatioun, dass doriwwer eraus Z?it a Raum war kann als Video visualized ginn. Net n?mmen, datt de Geescht Welt, w?i d?i aktuell Leit an Evenementer zu d?ser Welt, k?nnt der Vergaangenheet, a fir d'Zukunft gesinn. Als Resultat, ginn dir R?ichtum an ob aktuell oder hunn d'S?il Mate beg?int, et ass eng M?iglechkeet, datt den Treffpunkt an Zukunft. Ech kann am Allgemengen soen w?ini
R?ichtum-soen deen dat n?ideg ass, wann der

 

verschidde R?ichtum-soen feieren, als Resultat vum R?ichtum-Walb?ro vum Enseignant de R?ichtum-soen ze droen eraus ass, datt verschidden. An engem M?I vun R?ichtum-Filmfestival och e R?ichtum-Walb?ro vum selwechte Wee gin, dat an all Fall kann ass d'Resultat verschidden.

 

Zous?tzlech, k?nnt net gutt Resultat k?nnt eraus, m? Dir braucht net ze falen. Just verlooss fir Referenz huet, ass et w?i de Gebrauch vun Recommandatiounen fir R?ichtum-soen hate scho mat deem gutt Resultater ze Kiischt weider.
Dir k?nnt Viraus. Zous?tzlech, Leit d?i vun palm liesen Form an H?nn sinn ?hnlech gesot ass och, datt et eng h?ich M?iglechkeet vun enger Hochz?it ass.

 

? telepathy

 

telepathy ass eigentlech mat der sechster S?nn iwwert d?i f?nnef S?nner vun de Leit eng Persoun an d'Zukunft an un ze liesen. D'F?hegkeet, well et och d'Schw?ngung vun S?il Mate fillen k?nnt Dir sicht net n?mmen Leit R?ichtum kr?ien, k?nnt Dir eng korrekt R?ichtum-soen Resultater kr?ien. Zous?tzlech, k?nnt Dir och d'Gefill vun kucken, ob d?i Persoun, w?i g?int mech ass Fro. Mat der

 

? geeschtege Visioun

 

Inspiratioun, ass de geeschtege Visioun vun der Situatioun, dass doriwwer eraus Z?it a Raum war kann als Video visualized ginn. Net n?mmen, datt de Geescht Welt, w?i d?i aktuell Leit an Evenementer zu d?ser Welt, k?nnt der Vergaangenheet, a fir d'Zukunft gesinn. Als Resultat, ginn dir R?ichtum an ob aktuell oder hunn d'S?il Mate beg?int, et ass eng M?iglechkeet, datt den Treffpunkt an Zukunft. Ech kann am Allgemengen soen w?ini
R?ichtum-soen deen dat n?ideg ass, wann der

 

verschidde R?ichtum-soen feieren, als Resultat vum R?ichtum-Walb?ro vum Enseignant de R?ichtum-soen ze droen eraus ass, datt verschidden. An engem M?I vun R?ichtum-Filmfestival och e R?ichtum-Walb?ro vum selwechte Wee gin, dat an all Fall kann ass d'Resultat verschidden.

 

Zous?tzlech, k?nnt net gutt Resultat k?nnt eraus, m? Dir braucht net ze falen. Just verlooss fir Referenz huet, ass et w?i de Gebrauch vun Recommandatiounen fir R?ichtum-soen hate scho mat deem gutt Resultater ze Kiischt weider.
Dir. Mat der

 

? geeschtege Visioun

 

Inspiratioun, ass de geeschtege Visioun vun der Situatioun, dass doriwwer eraus Z?it a Raum war kann als Video visualized ginn. Net n?mmen, datt de Geescht Welt, w?i d?i aktuell Leit an Evenementer zu d?ser Welt, k?nnt der Vergaangenheet, a fir d'Zukunft gesinn. Als Resultat, ginn dir R?ichtum an ob aktuell oder hunn d'S?il Mate beg?int, et ass eng M?iglechkeet, datt den Treffpunkt an Zukunft. Ech kann am Allgemengen soen w?ini
R?ichtum-soen deen dat n?ideg ass, wann der

 

verschidde R?ichtum-soen feieren, als Resultat vum R?ichtum-Walb?ro vum Enseignant de R?ichtum-soen ze droen eraus ass, datt verschidden. An engem M?I vun R?ichtum-Filmfestival och e R?ichtum-Walb?ro vum selwechte Wee gin, dat an all Fall kann ass d'Resultat verschidden.

 

Zous?tzlech, k?nnt net gutt Resultat k?nnt eraus, m? Dir braucht net ze falen. Just verlooss fir Referenz huet, ass et w?i de Gebrauch vun Recommandatiounen fir R?ichtum-soen hate scho mat deem gutt Resultater ze Kiischt weider.
Dir. Mat der

 

? geeschtege Visioun

 

Inspiratioun, ass de geeschtege Visioun vun der Situatioun, dass doriwwer eraus Z?it a Raum war kann als Video visualized ginn. Net n?mmen, datt de Geescht Welt, w?i d?i aktuell Leit an Evenementer zu d?ser Welt, k?nnt der Vergaangenheet, a fir d'Zukunft gesinn. Als Resultat, ginn dir R?ichtum an ob aktuell oder hunn d'S?il Mate beg?int, et ass eng M?iglechkeet, datt den Treffpunkt an Zukunft. Ech kann am Allgemengen soen w?ini
R?ichtum-soen deen dat n?ideg ass, wann der

 

verschidde R?ichtum-soen feieren, als Resultat vum R?ichtum-Walb?ro vum Enseignant de R?ichtum-soen ze droen eraus ass, datt verschidden. An engem M?I vun R?ichtum-Filmfestival och e R?ichtum-Walb?ro vum selwechte Wee gin, dat an all Fall kann ass d'Resultat verschidden.

 

Zous?tzlech, k?nnt net gutt Resultat k?nnt eraus, m? Dir braucht net ze falen. Just verlooss fir Referenz huet, ass et w?i de Gebrauch vun Recommandatiounen fir R?ichtum-soen hate scho mat deem gutt Resultater ze Kiischt weider.