Fonctiounen an gemeinsam Punkten vun S?il Mate

An der Widderhuelung jidde Fall, S?il Mate, d?i eng d?if Relatioun gebaut huet sech all Z?it natierlech ass d?i h?ich M?iglechkeet, dass och an d?ser Welt existeiert. Mir riicht an ech vill Leit beg?int, m? d'Saach iwwer besuergt gin ob et S?il ?mgoen an et.

 

wann et eng S?il Mate huet, seet Saachen d?i S?nn ze er?nneren dass G?igesaz zu anere Leit. Wann dir n?t de Charakteristike vun deem Gefill Fondplaz, k?int et och sinn, dass d'S?il Mate Promotioune datt vill Problemer beg?int.

 

d?s K?ier Also ech Zoufall Fonctiounen a gemeinsam Punkten ze och dass d'S?il Mate fillen. Wann Dir d?st er?nneren, w?ert Dir f?heg sinn ze Lyc?esz?it engem Treffe mat S?il Mate zu matkritt.

 

der bestriewen Fonctiounen an fillen vun enger S?il Mate? Wann
zu S?il Mate a realis?iert weider huet, ginn et vill dass an sengesgl?iche S?nn falen. Dat Gefill ass eng Saach Dir gemeinsam fillen wann se eng S?il Mate beg?int. Loosst d'e Bl?ck op hir Inhalter huelen.

 

? Leit vun ?nnerst?tzung sch?ngt w?i zum Beispill

 

waren, am Z?sur an ?rem Liewen Standing, k?nnt dir leiden Wat Fumo d?i Man?ier. Esou enger Z?it ass wat d'Leit vun ?nnerst?tzung a Schwong ass waren. Der ?nnerst?tzung an d?i Persoun d?i de Stoffwiessel huet ass wahrscheinlech eng S?il Mate gin. Wollt den Trainer awer, w?i wann et keen Problem do mat alles och gutt ginn, heiansdo, datt net ugezunn sinn et consid?r?iert, datt et net n?ideg ?nnerst?tzung vun S?il Mate ass.

 

? Wann awer, datt et

 

S?il Mate Saach Dir an der ?ischter S?tzung fillt, oder er?nneren d'Gefill, w?i d?i aktuell leeft aus der ?ischter S?tzung vun der Etapp, ?ieren esou oder et sinn d?i, d?i mat der PIN kommen. Och, well do net Iech w?i ech fir d'?ischte K?ier beg?int, ass et ee vun de Charakteristike vun der Z?it hunn ech mat der S?il Mate beg?int. An meng, wann ech de S?nn drun dass G?igesaz zu der Z?it mat anere Leit ze beg?inen, d?i Persoun k?int S?il Mate. _x00 0D_
? wann dat do ass keen besonnesch Grond

 

Fridden vun vergiessen zesummen ze k?nnen, kann iergendw?i Fridden vun vergiessen an d?ser Persoun hunn, ech mengen ech w?nschen ech d?s K?ier all de Wee weider, mengen ech, datt w?ll. Eng S?il Mate ass e Partner hunn d?i selwecht Z?it F?egkeeten ?mmer nees gewisen aus d?ser Welt vun m?i Antikit?it ass. Fir d?s Grond, ass de Grond vergiessen roueg an zesumme fir keen Wiesen, ech er?nnere mech sou de S?nn vun der S?cherheet. Wann

 

? Wierder mat

 

S?il Mate ass sinn dass Gefill ouni gesi kann, och wann et keen Wuert k?nnt dir ass k?nnt duerch d'Gefiller vun der aner Partei. Well Dir Kizuke eng d?if Verbindung par rapport zu all aner sinn si vun der S?il ugezunn, Wierder Dir net braucht. Zous?tzlech, iwwerginn well Dir et net n?ideg ze prob?ieren de S?nn an Bewosstsinn ze liesen, mir am natierlechen Montur ouni de onm?iglech hun kann.

 

? Gedanken an

 

bedanken wann der deviation am Aktioun gesch?ien net w?ert ?mmer g?ren zesummen Wiesen, ass eng S?il Mate datt vun all aner denken ouni puer Grond Verr?ckelung Wellel?ngten vun a gelooss verbr?ngen ofgefaangen kann. Wann der fit W?llt Wellel?ngt m?i Gefill ass ass, g?if d?i aner Partei och esou geduecht hunn. Entweder et net op der Engers?its ass, dass all aner bequem gefillt g?tt.

 

sou eng Persoun ass verwonnerlech no do uewen
ginn, hu mir fir Fonctiounen a gemeinsam Punkten kritt, dass d'S?il Mate fillen. Awer bis elo net gemierkt, dass ech d?i aner Partei gefillt an d?ser Aart a Weis net ze hunn ass just vl?icht ze enk. Datt Dir n?t dass Gefill verpasst, mer elo extra d'Relatioun mat der aner Partei och.
Also er?nneren, de S?nn vun der S?cherheet. Wann

 

? Wierder mat

 

S?il Mate ass sinn dass Gefill ouni gesi kann, och wann et keen Wuert k?nnt dir ass k?nnt duerch d'Gefiller vun der aner Partei. Well Dir Kizuke eng d?if Verbindung par rapport zu all aner sinn si vun der S?il ugezunn, Wierder Dir net braucht. Zous?tzlech, iwwerginn well Dir et net n?ideg ze prob?ieren de S?nn an Bewosstsinn ze liesen, mir am natierlechen Montur ouni de onm?iglech hun kann.

 

? Gedanken an

 

bedanken wann der deviation am Aktioun gesch?ien net w?ert ?mmer g?ren zesummen Wiesen, ass eng S?il Mate datt vun all aner denken ouni puer Grond Verr?ckelung Wellel?ngten vun a gelooss verbr?ngen ofgefaangen kann. Wann der fit W?llt Wellel?ngt m?i Gefill ass ass, g?if d?i aner Partei och esou geduecht hunn. Entweder et net op der Engers?its ass, dass all aner bequem gefillt g?tt.

 

sou eng Persoun ass verwonnerlech no do uewen
ginn, hu mir fir Fonctiounen a gemeinsam Punkten kritt, dass d'S?il Mate fillen. Awer bis elo net gemierkt, dass ech d?i aner Partei gefillt an d?ser Aart a Weis net ze hunn ass just vl?icht ze enk. Datt Dir n?t dass Gefill verpasst, mer elo extra d'Relatioun mat der aner Partei och.
Also er?nneren, de S?nn vun der S?cherheet. Wann

 

? Wierder mat

 

S?il Mate ass sinn dass Gefill ouni gesi kann, och wann et keen Wuert k?nnt dir ass k?nnt duerch d'Gefiller vun der aner Partei. Well Dir Kizuke eng d?if Verbindung par rapport zu all aner sinn si vun der S?il ugezunn, Wierder Dir net braucht. Zous?tzlech, iwwerginn well Dir et net n?ideg ze prob?ieren de S?nn an Bewosstsinn ze liesen, mir am natierlechen Montur ouni de onm?iglech hun kann.

 

? Gedanken an

 

bedanken wann der deviation am Aktioun gesch?ien net w?ert ?mmer g?ren zesummen Wiesen, ass eng S?il Mate datt vun all aner denken ouni puer Grond Verr?ckelung Wellel?ngten vun a gelooss verbr?ngen ofgefaangen kann. Wann der fit W?llt Wellel?ngt m?i Gefill ass ass, g?if d?i aner Partei och esou geduecht hunn. Entweder et net op der Engers?its ass, dass all aner bequem gefillt g?tt.

 

sou eng Persoun ass verwonnerlech no do uewen
ginn, hu mir fir Fonctiounen a gemeinsam Punkten kritt, dass d'S?il Mate fillen. Awer bis elo net gemierkt, dass ech d?i aner Partei gefillt an d?ser Aart a Weis net ze hunn ass just vl?icht ze enk. Datt Dir n?t dass Gefill verpasst, mer elo extra d'Relatioun mat der aner Partei och.
H?nn g?if mengen. Entweder et net op der Engers?its ass, dass all aner bequem gefillt g?tt.

 

sou eng Persoun ass verwonnerlech no do uewen
ginn, hu mir fir Fonctiounen a gemeinsam Punkten kritt, dass d'S?il Mate fillen. Awer bis elo net gemierkt, dass ech d?i aner Partei gefillt an d?ser Aart a Weis net ze hunn ass just vl?icht ze enk. Datt Dir n?t dass Gefill verpasst, mer elo extra d'Relatioun mat der aner Partei och.
H?nn g?if mengen. Entweder et net op der Engers?its ass, dass all aner bequem gefillt g?tt.

 

sou eng Persoun ass verwonnerlech no do uewen
ginn, hu mir fir Fonctiounen a gemeinsam Punkten kritt, dass d'S?il Mate fillen. Awer bis elo net gemierkt, dass ech d?i aner Partei gefillt an d?ser Aart a Weis net ze hunn ass just vl?icht ze enk. Datt Dir n?t dass Gefill verpasst, mer elo extra d'Relatioun mat der aner Partei och.