Soul mate na b?

Echere m na ? na e chere na "onye a na-ab?a omume ?ma onye," "na-abagh? uru na nke a ab?gh? onye"?

 

d? ka nd? d? ot? ah?, nd? mmad? na nke ?d? ad? nke Yorisoeru mere snugly, i nwere ike mkp?r? obi mate. A mkp?r? obi mate, b? ihe d? iche iche nke mmek?r?ta d? ot? ah? d? ka nd? h?r? na nd? enyi.

 

A m?r? any? na-anw? anw?, any? nwekwara ?t?t? ugboro a okirikiri na-na-ejikere ?l? ?wa. Na na okirikiri, na-akp? a miri emi onye a onu encounters emek? mkp?r? obi mate ?t?t? ugboro. Na okirikiri, nke a na-?kekerede izute ndammana oge ezute, any? oge ? b?la na-ewuli a n'ezigbo mma. Mkp?r? obi mate, nke na-ejik?r? na mkp?r? obi n'of? ka
?gw?, ? kwes?r? ? na-eche mgbe niile na ihe d? iche iche si nd? ?z?. Na

 

b? a at?mat? nke mkp?r? obi ma ? b? nwunye
, ihe ga-ab?? A feature nke mkp?r? obi ma ? b? nwunye.

 

? ?t?t? ugboro
gara aga nd? daj?? na ?b? ?n? ohere nzute, n'ihi na ? b? nd? na-n?r? n'otu oge ah?, ?b?na mgbe ? na-akpa zutere ugbu a, i nwere ike iwep?ta ihe ?f?d? j??. N'ihi na ? na-ejik?r? na a ezigbo obi ike na onye ? b?la ?z?, m na-echeta n'echiche nke uche b? edinem.

 

? ?b?na tupu d? ka
mkp?r? obi mate na nzuk? mb? na m na-eche na e nwere ebe, ? na-echeta nostalgic obi na-ad? ka any? zutere ebe. Ma, o yiri ka ? ch?r? ?gh? ndammana maara. Nke a b?, ? na-ekwu na ihe ?m? nke onye ? b?la ?z? na mkp?r? obi lar?? b? onye ? b?la ?z? d?tara.

 

? na uru na ?nw? na-aga na-akpa Tsukiaeru
nd? mmad? na na opener, b? ihe ? b? ihe ijuanya na obere na ike emek? enwegh? n'?t?le ?nw? na uru. Ma n'ihi na a mkp?r? obi ma ? b? nwunye, ?b?na na-enwegh? g?nyere ? b?la ng?k?ta oge, d? ka uru na ?nw?, ? na-m?r? mmet?ta na ? ch?r? ime ihe maka nd? ?z?.
mmet?ta nke
? onye na-n'?z? ?f?d? h?r?
-emekar? b?, na kwes?r? inwe ya na okwu ah? ? na-eche echiche nke nd? ?z? ? b? mgbe b?gh? scolded na, ? na-ewe a bukwanu ego nke oge na-d? ka a p?r? ?h? na ?d?d? ihu na ?gw?. Ot? ? d?, ?b?na na-enwegh? okwu nd? ?z? ozi n'ihi na a mkp?r? obi ma ? b? nwunye, ? nwere ike N'?ma n'?z? ?f?d? mmet?ta.

 

n'ihi, nk?t? ak?k? b? mgbe
a nk?t? ak?k? na-ab?gh? nan? ak?k? nd? d? ot? ?gw? na omume. Ka ihe at?, n'obodo na mmas? ebe, na ihe na ezin?l? a haziri nwere, b? otu n'ime ak?k? nke mkp?r? obi ma ? b? nwunye na e nwere ?t?t? nk?t? ak?k?.

 

b? izute mkp?r? obi mate?
b? ihe ? b?la ?z? na-d?tara ?d?d? na mkp?r? obi ma ? b? nwunye, ma e nwere na e nwere a mkpa izute b?. N'ihi na mgbe ? na-ezute na mkp?r? obi ma ? b? nwunye, ? na-ekwu na ? b? mgbe a dum milestone na-esikwa ebe nke nd? m. Mgbe ? na-agbal? Susumo ka nz??kw? ?z?, d? ka usoro nke ibu, na ? b? ihe na ghagh? ezute mgbe na-agbal? Fumo nd?.
Ya mere, iji izute mkp?r? obi mate, mb? ya ?ganihu nd? ya mma, na izute na nd? mmad? Ka any? na-agbal? na onye ? b?la oge na-ah? n'anya.
, ? b? ihe na ghagh? ezute mgbe na-agbal? Fumo nd?.
Ya mere, iji izute mkp?r? obi mate, mb? ya ?ganihu nd? ya mma, na izute na nd? mmad? Ka any? na-agbal? na onye ? b?la oge na-ah? n'anya.
, ? b? ihe na ghagh? ezute mgbe na-agbal? Fumo nd?.
Ya mere, iji izute mkp?r? obi mate, mb? ya ?ganihu nd? ya mma, na izute na nd? mmad? Ka any? na-agbal? na onye ? b?la oge na-ah? n'anya.