At?mat? na nk?t? isi nke mkp?r? obi mate

Na ugboro ?l? ?wa, mkp?r? obi mate, nke emeworo a miri mmek?r?ta zutere oge ? b?la b? n'ezie elu-ekwe omume na-na-d? n'?wa. Any? k?tus?a m zutere a ?t?t? nd?, ma ihe na-echegbu onwe banyere ma e nwere mkp?r? obi na di na nwunye na ya.

 

mgbe ? na-nwetara a mkp?r? obi ma ? b? nwunye, na-ekwu ihe na-echeta, nke p?tara na n'ad?gh? ka nd? ?z? nd? mmad?. ? b?r? na ? na-weghara at?mat? nke na-enwe mmet?ta, ? p?r? ?b? na-na-eleghara na mkp?r? obi ma ? b? nwunye na ?t?t? nsogbu zutere.

 

Ya mere oge a, m na-agbal? na-ag?nye at?mat? na nk?t? ihe na-eche mkp?r? obi mate. ? b?r? na ? na-echeta nke a, ? ga-enwe ike ilek?ta enwetagh? a nzuk? na mkp?r? obi ma ? b? nwunye.

 

nk?t? mgbe at?mat? na obi na-ad? nke a mkp?r? obi ma ? b? nwunye? Mgbe
an?gidewo na-mkp?r? obi ma ? b? nwunye na mgbanwe, e nwere ?t?t? na-ada n'ime p?r? iche uche. Na mmet?ta b? a ihe ? na-eche ihe na-emekar? mgbe ha zutere a mkp?r? obi ma ? b? nwunye. Ka any? a anya n'ime ya.

 

? nd? support ogosiri mgbe ? d? mkpa

 

ihe at?, guzo na mgbanwe na nd? g?, i nwere ike na-ata ah?h? G?n? Fumo nke ?z?. Nd? d? ot? ah? a oge b? ihe nd? mmad? nke nkwado na agbam ume d? mkpa. The nkwado na onye mere nd? agbam ume b? yiri ka a mkp?r? obi ma ? b? nwunye. N'aka nke ?z?, d? ka mgbe e nwegh? nsogbu na ihe niile na-aga nke ?ma, mgbe ?f?d?, nd? na-ad?gh? d?tara ? na-at?le na ? d?gh? mkpa na nkwado nke mkp?r? obi ma ? b? nwunye.

 

? Mgbe encounters na e

 

mkp?r? obi mate ihe ? na-eche na nzuk? mb?, ma ? b? na-echeta mmet?ta, d? ka nke ugbu a na-agbaba si nzuk? mb? nke ogbo, kwuru na d? ka ma ? b? na e nwere nd? na-ab?a na nd? pin. ?z?kwa, n'ihi na na-eche d? ka m zutere na nke mb?, ? b? otu n'ime ak?k? nke oge m zutere ya na mkp?r? obi ma ? b? nwunye. Na m, ma ? b?r? na m na-echeta, nke p?tara na n'ad?gh? ka oge izute na nd? ?z?, na onye ike mkp?r? obi mate. _x00 0D_
? ezie na ? d?gh? otu ihe

 

nwere ike ?b? udo nke uche na-?n?, p?r? n'?z? udo nke uche na nke a onye, ??Echere m na m ch?r? ka m na-an?gide na ?z? niile a, m na-eche na d? ka. A mkp?r? obi mate b? a onye n?r? n'otu oge n'elu na n'elu ?z? n'?wa a nke ihe n'oge ochie. N'ihi nke a, ihe kpatara ya b? na uche nway?? na ?b? ?n? maka na ? d?gh?, m ka na-echeta echiche nke nche. Mgbe

 

? okwu na-n?r?

 

mkp?r? obi mate na mmet?ta nwere ike h?r? na-enwegh?, ?b?na ma ? b?r? na e nwegh? okwu i nwere ike na-ab?a site na mmet?ta nke nd? ?z?. N'ihi na ? b? Kizuke a miri emi njik? na mmek?rita ? b?la ?z? na-d??r? mmas? mkp?r? obi, okwu g? na-ad?gh? mkpa. Ke adianade do, ebe ? b? na ? na-agafere ? d?gh? mkpa ka na-agbal? na-ag? n'uche na ns?h?, any? nwere ike na eke na postcho enwegh? agagh? ekwe omume.

 

? echiche na

 

-ah?kar? na ? b?r? na ndiiche ap?tagh? na ihe ga-mgbe niile d? ka ?n? ?n?, b? mkp?r? obi ma ? b? nwunye na-eji were were na-enwegh? ihe ?f?d? mgbanwe wavelengths nke na ?gw? nwere ike na-eche nke ? b?la ?z?. Mgbe Do wavelength kwes?r? ekwes? b? m mmet?ta na-, nd? ?z? nwekwara ga chere ot? ah?. Ma ? b?gh? na otu aka, b? na onye ? b?la ?z? a na-eche ala.

 

Onye d? ot? ah? ihe ijuanya na nso ebe ah? ga-
n'elu, any? nyere maka at?mat? na nk?t? ihe na-eche mkp?r? obi mate. Ma amagh? ruo ugbu a, m na-eche nd? ?z? chere na ot? a b? ghara nwere emechi d? nn?? ma elegh? anya. Na unu ad?gh? at? uche na mmet?ta, ka nlezianya ozuzu umu mmek?r?ta na nd? ?z?.
, Ya mere, na-echeta echiche nke nche. Mgbe

 

? okwu na-n?r?

 

mkp?r? obi mate na mmet?ta nwere ike h?r? na-enwegh?, ?b?na ma ? b?r? na e nwegh? okwu i nwere ike na-ab?a site na mmet?ta nke nd? ?z?. N'ihi na ? b? Kizuke a miri emi njik? na mmek?rita ? b?la ?z? na-d??r? mmas? mkp?r? obi, okwu g? na-ad?gh? mkpa. Ke adianade do, ebe ? b? na ? na-agafere ? d?gh? mkpa ka na-agbal? na-ag? n'uche na ns?h?, any? nwere ike na eke na postcho enwegh? agagh? ekwe omume.

 

? echiche na

 

-ah?kar? na ? b?r? na ndiiche ap?tagh? na ihe ga-mgbe niile d? ka ?n? ?n?, b? mkp?r? obi ma ? b? nwunye na-eji were were na-enwegh? ihe ?f?d? mgbanwe wavelengths nke na ?gw? nwere ike na-eche nke ? b?la ?z?. Mgbe Do wavelength kwes?r? ekwes? b? m mmet?ta na-, nd? ?z? nwekwara ga chere ot? ah?. Ma ? b?gh? na otu aka, b? na onye ? b?la ?z? a na-eche ala.

 

Onye d? ot? ah? ihe ijuanya na nso ebe ah? ga-
n'elu, any? nyere maka at?mat? na nk?t? ihe na-eche mkp?r? obi mate. Ma amagh? ruo ugbu a, m na-eche nd? ?z? chere na ot? a b? ghara nwere emechi d? nn?? ma elegh? anya. Na unu ad?gh? at? uche na mmet?ta, ka nlezianya ozuzu umu mmek?r?ta na nd? ?z?.
, Ya mere, na-echeta echiche nke nche. Mgbe

 

? okwu na-n?r?

 

mkp?r? obi mate na mmet?ta nwere ike h?r? na-enwegh?, ?b?na ma ? b?r? na e nwegh? okwu i nwere ike na-ab?a site na mmet?ta nke nd? ?z?. N'ihi na ? b? Kizuke a miri emi njik? na mmek?rita ? b?la ?z? na-d??r? mmas? mkp?r? obi, okwu g? na-ad?gh? mkpa. Ke adianade do, ebe ? b? na ? na-agafere ? d?gh? mkpa ka na-agbal? na-ag? n'uche na ns?h?, any? nwere ike na eke na postcho enwegh? agagh? ekwe omume.

 

? echiche na

 

-ah?kar? na ? b?r? na ndiiche ap?tagh? na ihe ga-mgbe niile d? ka ?n? ?n?, b? mkp?r? obi ma ? b? nwunye na-eji were were na-enwegh? ihe ?f?d? mgbanwe wavelengths nke na ?gw? nwere ike na-eche nke ? b?la ?z?. Mgbe Do wavelength kwes?r? ekwes? b? m mmet?ta na-, nd? ?z? nwekwara ga chere ot? ah?. Ma ? b?gh? na otu aka, b? na onye ? b?la ?z? a na-eche ala.

 

Onye d? ot? ah? ihe ijuanya na nso ebe ah? ga-
n'elu, any? nyere maka at?mat? na nk?t? ihe na-eche mkp?r? obi mate. Ma amagh? ruo ugbu a, m na-eche nd? ?z? chere na ot? a b? ghara nwere emechi d? nn?? ma elegh? anya. Na unu ad?gh? at? uche na mmet?ta, ka nlezianya ozuzu umu mmek?r?ta na nd? ?z?.
Aka ga na-eche ot? ah?. Ma ? b?gh? na otu aka, b? na onye ? b?la ?z? a na-eche ala.

 

Onye d? ot? ah? ihe ijuanya na nso ebe ah? ga-
n'elu, any? nyere maka at?mat? na nk?t? ihe na-eche mkp?r? obi mate. Ma amagh? ruo ugbu a, m na-eche nd? ?z? chere na ot? a b? ghara nwere emechi d? nn?? ma elegh? anya. Na unu ad?gh? at? uche na mmet?ta, ka nlezianya ozuzu umu mmek?r?ta na nd? ?z?.
Aka ga na-eche ot? ah?. Ma ? b?gh? na otu aka, b? na onye ? b?la ?z? a na-eche ala.

 

Onye d? ot? ah? ihe ijuanya na nso ebe ah? ga-
n'elu, any? nyere maka at?mat? na nk?t? ihe na-eche mkp?r? obi mate. Ma amagh? ruo ugbu a, m na-eche nd? ?z? chere na ot? a b? ghara nwere emechi d? nn?? ma elegh? anya. Na unu ad?gh? at? uche na mmet?ta, ka nlezianya ozuzu umu mmek?r?ta na nd? ?z?.