イボ語

Echere m na ? na e chere na "onye a na-ab?a omume ?ma onye," "na-abagh? uru na nke a ab?gh? onye"?d? ka nd? d? ot? ah?, nd? mmad? na nke ?d? ad? nke Yorisoeru mere snugly, i nwere ike mkp?r? obi mate....