Για παρ?δειγμα, οι ?νθρωποι που τον εραστ? χρονολ?γηση τ?ρα θ?λουν να ξ?ρουν αν η αδελφ? ψυχ? τη? μο?ρα? θα ε?ναι πολλ??. Οι ?νθρωποι που αγαπ? τ?ρα νομ?ζω ?τι ?χουμε επ?ση? την επιθυμ?α να θ?λουν να ...

Νομ?ζω ?τι θεωρ?θηκε ?τι ?αυτ? το ?τομο να ?ρθει ωρα?α να ε?σαι?, ??χρηστο και αυτ? δεν ε?ναι το πρ?σωπο?;ω? εκ το?του, οι ?νθρωποι τη? ?παρξη? Yorisoeru γιατ? ?νετα, ?σω? αδελφ? ψυχ?. Μια αδελφ? ψυχ?...