Dqp, { Scry rutp rp ts p|?{? (Sp, pp|s?, ?p}p~, |up, p{? { t? ps|t)

Np{|pt, |tx?, {? p|q?~?{ p{pup u rutp, ? x'?|up t~p~p tz |v qtxu }p. Ltx?, {? |q| u t}p, } p}, {pq pu q pt~pt}p}.

 

~u rtx? pt{px ~prp sprp x ?~}? |tx}? pq t~p~ t, {p|? rppwqp rru|? |v, rp ts p|?{, ? {p|? p, r p}puu, {pq q?pp, p{| sp ~u u, |tx? q. Kp|? r ~u |? rp ts p|?{, r p{p}p }wpu {ppp rppwqz t| ps, {pq ptprpp tp x spsp }}p~. Pp

 

rpwq, {pq p}p ?~p}p pq t~p~pz t, qtxu |sz x~pz? p~v. @{p} ps, rpt{, up~? p p|q?~?{p ~ t~p~p tp, ~uxp|uw~p pt ps, {pq pxq?, r }wpu p{p}p rx~p, ? ? x'?|up up~ ?p, r }puu ~p ?rpxu rpwq. Ltx? p{pp
xppx ? tp |txuz, {? pup q rutp, ? x'?|up t~p~pz tz, tprpzu ?u t{? r{p?rp rppwqp. T

 

p{p tpp}s?, {pq {p ? q|p~t~p? x~ rpwq
, t}p, sp {p}u~tp rpwq {p ts p|?{.

 

Sp

 

q? {p rt} { {pp rppwqp Sp {pp. Sp {p r{p?rpu {p xru~p ptx~?rpup pt {p?~, sp u, q{pu p~, {p}q?~ ~, {? q? pp?|u~ ? {p?~u ? ? ru~z ? ~?w~z px??. S~{?} ?~prp x~p~~u {p, r }wpu pt{pxp pq t~p~pz t.

 

? @p|s?

 

pp|s? tp|?xprp~p, } spp{, x'?|up u, q{pu, } |?{ pt~?~ x~ |p~u. Npxrp x', { x~p{, |p~u ? x~p{? pt~?~, p{p}p {? pprtpu pp{p ??? p~ spsp p|pru{p ? px?z~} pt~?~p p}?w |p~up}?. D| s p{p}p }w~p tptp{rp ps~pxprp px}~~u pt px}~~ x{?, r x}wpu xpx}u, p{u t~p~ t, ? {p|? p{pp ? |q} }u.

 

- p|}prpu p~~u

 

` t}p, sp ~u p{ }p |txuz u, r qp|?, t| |q~ |?~?z tp|~?. Y|q~ |?~??, pt ~?w~z p tp|~? }uxu~p |?~?? p}?w }pz~pz |?~?z, p~r?p} ? p?~vz |?~??, tp?w~?, ? s.t., r }wpu ptsptrp {? p {sp |q rp{|. @{p} ps, |tx?, {? p}? p~~u tp|~? ? {? q|? ptq~ tp p{p}p, ?~u r{p rupst~p t~p~pz t.

 

? |up

 

|up x~pp~ t| p~~ qt~? ? }|u~~ p|pru{p x tpp}spz psp p xp }uw ? p? |txuz. Ht|~p, p} v~ }wp p{p}p pt rp| t~p~pz t, { r {puu ~u |{? |tx? p}|?rp p~, r }wpu p}p tp{|pt~ r~?{? rppwq. @{p} ps, r }wpu ?qp p{p}p ptrp~~u ps, ? x'?|up p|pru{ xptprpp p~~u}, { p qu. B{pp~~u

 

? t?~pu qpp~~u

 

~p~u~~u, sp t?~pu qpp~~u ?p?, {p q|p p-xp pp} ? p }s q x|p~ ? {p? r?tp. Mp|p ps, ? t?~} ruu, p{? { up~? |tx? ? ptxu? ? s} ruu, r }wpu qp }?~|pu ? qt~. T r~?{, r tpu p~ ? ? x'?|up qs pq |? rp ts p|?{, v rupst~p ps, p ? qt~?. ` }ps {pxp, rs|u, {p|? ptrspup
rpwq, ppqup p}p~~?

 

x~psp rppwq, r~?{ rppwqp ~pp?~?{p prtx? rppwqp x'?|up u, x~}. T {p~p} rppwq?{? q p{p}p rppwqz pt~ps ? } p}} |p}, }wp ? {w~} rpt{ r~?{ ptx~?rpup.

 

@{p} ps, r, }ps}p, ~u tq r~?{ rtx?, p|u r ~u pr?~~ ptp. S|{? p{?~u t| tprutp{, sp { r{pp~~u {p}u~tpz t| rpwq, {pq xpqp q{ tq r~?{p?.
Mw~p pt{pxp. @{p} ps, |tx?, {? p}? p~~u tp|~? ? {? q|? ptq~ tp p{p}p, ?~u r{p rupst~p t~p~pz t.

 

? |up

 

|up x~pp~ t| p~~ qt~? ? }|u~~ p|pru{p x tpp}spz psp p xp }uw ? p? |txuz. Ht|~p, p} v~ }wp p{p}p pt rp| t~p~pz t, { r {puu ~u |{? |tx? p}|?rp p~, r }wpu p}p tp{|pt~ r~?{? rppwq. @{p} ps, r }wpu ?qp p{p}p ptrp~~u ps, ? x'?|up p|pru{ xptprpp p~~u}, { p qu. B{pp~~u

 

? t?~pu qpp~~u

 

~p~u~~u, sp t?~pu qpp~~u ?p?, {p q|p p-xp pp} ? p }s q x|p~ ? {p? r?tp. Mp|p ps, ? t?~} ruu, p{? { up~? |tx? ? ptxu? ? s} ruu, r }wpu qp }?~|pu ? qt~. T r~?{, r tpu p~ ? ? x'?|up qs pq |? rp ts p|?{, v rupst~p ps, p ? qt~?. ` }ps {pxp, rs|u, {p|? ptrspup
rpwq, ppqup p}p~~?

 

x~psp rppwq, r~?{ rppwqp ~pp?~?{p prtx? rppwqp x'?|up u, x~}. T {p~p} rppwq?{? q p{p}p rppwqz pt~ps ? } p}} |p}, }wp ? {w~} rpt{ r~?{ ptx~?rpup.

 

@{p} ps, r, }ps}p, ~u tq r~?{ rtx?, p|u r ~u pr?~~ ptp. S|{? p{?~u t| tprutp{, sp { r{pp~~u {p}u~tpz t| rpwq, {pq xpqp q{ tq r~?{p?.
Mw~p pt{pxp. @{p} ps, |tx?, {? p}? p~~u tp|~? ? {? q|? ptq~ tp p{p}p, ?~u r{p rupst~p t~p~pz t.

 

? |up

 

|up x~pp~ t| p~~ qt~? ? }|u~~ p|pru{p x tpp}spz psp p xp }uw ? p? |txuz. Ht|~p, p} v~ }wp p{p}p pt rp| t~p~pz t, { r {puu ~u |{? |tx? p}|?rp p~, r }wpu p}p tp{|pt~ r~?{? rppwq. @{p} ps, r }wpu ?qp p{p}p ptrp~~u ps, ? x'?|up p|pru{ xptprpp p~~u}, { p qu. B{pp~~u

 

? t?~pu qpp~~u

 

~p~u~~u, sp t?~pu qpp~~u ?p?, {p q|p p-xp pp} ? p }s q x|p~ ? {p? r?tp. Mp|p ps, ? t?~} ruu, p{? { up~? |tx? ? ptxu? ? s} ruu, r }wpu qp }?~|pu ? qt~. T r~?{, r tpu p~ ? ? x'?|up qs pq |? rp ts p|?{, v rupst~p ps, p ? qt~?. ` }ps {pxp, rs|u, {p|? ptrspup
rpwq, ppqup p}p~~?

 

x~psp rppwq, r~?{ rppwqp ~pp?~?{p prtx? rppwqp x'?|up u, x~}. T {p~p} rppwq?{? q p{p}p rppwqz pt~ps ? } p}} |p}, }wp ? {w~} rpt{ r~?{ ptx~?rpup.

 

@{p} ps, r, }ps}p, ~u tq r~?{ rtx?, p|u r ~u pr?~~ ptp. S|{? p{?~u t| tprutp{, sp { r{pp~~u {p}u~tpz t| rpwq, {pq xpqp q{ tq r~?{p?.
B. B{pp~~u

 

? t?~pu qpp~~u

 

~p~u~~u, sp t?~pu qpp~~u ?p?, {p q|p p-xp pp} ? p }s q x|p~ ? {p? r?tp. Mp|p ps, ? t?~} ruu, p{? { up~? |tx? ? ptxu? ? s} ruu, r }wpu qp }?~|pu ? qt~. T r~?{, r tpu p~ ? ? x'?|up qs pq |? rp ts p|?{, v rupst~p ps, p ? qt~?. ` }ps {pxp, rs|u, {p|? ptrspup
rpwq, ppqup p}p~~?

 

x~psp rppwq, r~?{ rppwqp ~pp?~?{p prtx? rppwqp x'?|up u, x~}. T {p~p} rppwq?{? q p{p}p rppwqz pt~ps ? } p}} |p}, }wp ? {w~} rpt{ r~?{ ptx~?rpup.

 

@{p} ps, r, }ps}p, ~u tq r~?{ rtx?, p|u r ~u pr?~~ ptp. S|{? p{?~u t| tprutp{, sp { r{pp~~u {p}u~tpz t| rpwq, {pq xpqp q{ tq r~?{p?.
B. B{pp~~u

 

? t?~pu qpp~~u

 

~p~u~~u, sp t?~pu qpp~~u ?p?, {p q|p p-xp pp} ? p }s q x|p~ ? {p? r?tp. Mp|p ps, ? t?~} ruu, p{? { up~? |tx? ? ptxu? ? s} ruu, r }wpu qp }?~|pu ? qt~. T r~?{, r tpu p~ ? ? x'?|up qs pq |? rp ts p|?{, v rupst~p ps, p ? qt~?. ` }ps {pxp, rs|u, {p|? ptrspup
rpwq, ppqup p}p~~?

 

x~psp rppwq, r~?{ rppwqp ~pp?~?{p prtx? rppwqp x'?|up u, x~}. T {p~p} rppwq?{? q p{p}p rppwqz pt~ps ? } p}} |p}, }wp ? {w~} rpt{ r~?{ ptx~?rpup.

 

@{p} ps, r, }ps}p, ~u tq r~?{ rtx?, p|u r ~u pr?~~ ptp. S|{? p{?~u t| tprutp{, sp { r{pp~~u {p}u~tpz t| rpwq, {pq xpqp q{ tq r~?{p?.